Satış İhaleleri için tıklayınız...

DUYURULAR

 • 17 AĞUSTOS
  M.Fevzi Çakmak Mahallesi 522 parsel metruk yapı

  Metruk ve kullanılmaz halde olduğu tespit edilen taşınmazlar için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi’nde “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.

  Maliklerine ulaşılamayan aşağıdaki açık adresleri verilen taşınmazlar için tehlikenin giderilmesi veya Yapının tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tebliğin internet sayfamızda yayınlanmasına müteakip 30 günlük süre içerisinde ilgililerce gerekli işlemlerin yapılmaması halinde cezai işlem uygulanacak olup Belediyemizce ilana konu metruk yapılar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden yıktırılacaktır.

  1. M.Fevzi Çakmak Mahallesi, 522 parsel

 • 30 TEMMUZ
  2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi
  2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi
 • 30 TEMMUZ
  2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi
  2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi
 • 02 TEMMUZ
  2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

  2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

 • 07 HAZİRAN
  GÜZELYURT MAHALLESİ 3339 NOLU ADA YENÇOK=10 KAT AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

  Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, Yençok=Serbest olarak planlanmış olan 1741 ve 3339 nolu imar adaları için emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak Yençok=10 kat olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu Belediyemiz Meclisinin 10.04.2017 tarih ve 66 sayılı kararı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından değerlendirilmiş olup 13.04.2021 tarih ve 2021/210 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

   

  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Alanlar Yapım Yönetmeliğinin 20. ve 33. Maddeleri gereğince Yunusemre Belediyesi web sitesi ‘Duyurular’ kısmında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosuna 07.06.2021-06.07.2021 tarihleri arasında 1 ay askıya alınmıştır. 

Soru ve Görüşleriniz