Satış İhaleleri için tıklayınız...

DUYURULAR

 • 29 TEMMUZ
  2022 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi
  2022 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi
 • 26 TEMMUZ
  KARAKOCA MAHALLESİ 101 ADA 291 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

  Belediye Meclisimizin 07.06.2022 tarih 97 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 20.06.2022 tarih 44 sayılı kararı ile Karakoca Mahallesi 101 ada 291 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu onaylanmıştır.

  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Alanlar Yapım Yönetmeliğinin 20. ve 33. Maddeleri gereğince Yunusemre Belediyesi web sitesi ‘Duyurular’ kısmında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosuna 26.07.2022-26.08.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya alınmıştır. 

 • 25 TEMMUZ
  Metruk Yapı Hakkında (Lalapaşa Mahallesi 3722 Sokak ve 3713 Sokaktaki Metruk Yapılar)

  Metruk ve kullanılmaz halde olduğu tespit edilen taşınmazlar için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi’nde “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.

  Maliklerine ulaşılamayan aşağıdaki açık adresleri verilen taşınmazlar için tehlikenin giderilmesi veya Yapının tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tebliğin internet sayfamızda yayınlanmasına müteakip 30 günlük süre içerisinde ilgililerce gerekli işlemlerin yapılmaması halinde cezai işlem uygulanacak olup Belediyemizce ilana konu metruk yapılar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden yıktırılacaktır.

  * Lalapaşa Mahallesi 3722 Sokak No:1 - No:3 - No:5

  * Lalapaşa Mahallesi 3713 Sokak No:3 - No:9 - No:11 - No:70 - No:72 - No:78 - No:80 - No:84 

 • 13 TEMMUZ
  22 Adet Taşınmaz Satış İhalesi
  İhale Tarihi 21.07.2022
 • 01 TEMMUZ
  2022 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi
  2022 Yılı Temmuz Ayı Meclis Gündemi

Soru ve Görüşleriniz

Aydınlatma metnini okudum ve kabul ediyorum.