Satış İhaleleri için tıklayınız...

DUYURULAR

 • 11 EKİM
  28 Adet İşyeri ve Taşınmaz Kiralama İhalesi
  Cumhuriyet, Mesir, Akgedik, Üçpınar, Muradiye, Karakılınçlı, Kışla, Gülbahçe, Osmancalı, Sarma ve Şamar Mahallelerinde bulunan 28 Adet işyeri ve taşınmaz kiralama ihalesine çıkarılacaktır.
 • 04 EKİM
  UNCUBOZKÖY MAHALLESİ 2650 ADA 1 PARSELDE ÖZEL YURT ALANI AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

  Belediye Meclisimizin 03.08.2021 tarihi 112 sayılı ve seçici Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.09.2021 tarih 2021/522 sayılı seçim ile Manisa İli, Yunusemre İlçesi Uncubozköy Mahallesi, 2650 ada 1 nolu parselde Özel mülk için 'Özel Yurt Alanı' olarak olan 1/ 1000 Uygulama ve İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu onaylanmıştır.

  3194 Sayılı İmar kanununun 8 / b maddesi Şehircilik Müdürlüğü ilan panosuna İmar ziyaretinde Mekânsal Alanlar Yapım Yönetmeliğinin 20. sitesi 'Duyurular' kısmında ziyaretinde 33. Maddeleri gereğince Yunusemre Belediyesi ağ-STI 04.10.2021-02.11.2021 tarihleri Arasında 1 ay Süre ile askıya alınmıştır . 

 • 30 EYLÜL
  2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

  2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Gündemi

 • 20 EYLÜL
  Tevfikiye Mahallesi 1320 Ada 103 Parselde Bulunan Metruk Yapı

  Metruk ve kullanılmaz halde olduğu tespit edilen taşınmazlar için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi’nde “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.

  Maliklerine ulaşılamayan aşağıdaki açık adresleri verilen taşınmazlar için tehlikenin giderilmesi veya Yapının tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tebliğin internet sayfamızda yayınlanmasına müteakip 30 günlük süre içerisinde ilgililerce gerekli işlemlerin yapılmaması halinde cezai işlem uygulanacak olup Belediyemizce ilana konu metruk yapılar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden yıktırılacaktır.

  Tevfikiye Mahallesi 1320 Ada 103 Parsel

 • 13 EYLÜL
  YUNUSEMRE İLÇESİ, MURADİYE MAHALLESİ 3194/18.MD. İMAR UYGULAMASI PARSELASYON PLANI VE DAĞITIM CETVELLERİ ASKI İLANI

  Manisa ili, Yunusemre İlçesi, Muradiye Mahallesi 430 Hektar Alanda ekli listedeki paselleri kapsayan taşınmazların bulunduğu düzenleme sahasında 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre imar uygulaması neticesinde düzenlenen parselasyon planı ve tahsis cetveli, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre: 16/06/2021 tarih ve 567 sayılı Yunusemre Belediyesi Encümen Kararı (362 Adet İtiraz/Talep Dilekçesinden 76 Adet Kabul - 286 Adet Red) ve 04/08/2021 tarih ve 2021/4912 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararına (362 Adet İtiraz/Talep Dilekçesinden 78 Adet Kabul - 284 Adet Red) istinaden 13/09/2021 tarihinde Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz http://www.yunusemre.bel.tr  adresinde eş zamanlı olarak 1 ay(30gün)  süre ile askıya çıkarılmıştır.

Soru ve Görüşleriniz