Satış İhaleleri için tıklayınız...

DUYURULAR

 • 16 EYLÜL
  Metruk Taşınmazlara Dair İlandır 16.09.2019

  10 Temmuz 2019 tarihli  30827 sayılı Resmi Gazete ilanıyla  TAPU KANUNU  VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR KANUN’un

  12. Maddesinde “3194 sayılı Kanunun 39 uncu  maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  ‘Genel  güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği  valilikçe tespit  edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların  sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt  sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için  belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.

  Yapı  sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde  bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit  edilir.

  Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca  tahliye için tebligat yapılır.

  Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye  veya valilikçe yapılır ve masrafı% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.’” denildiğinden Yunusemre Belediye Başkanlığınca gerekli yasal işlemler yapılmakta olup aşağıda adresi verilen taşınmazların  ilgili kanun hükmüne  istinaden ilgili hak sahiblarine tebligatta bulunulmuş,kurumsal web sayfası üzerinde 16.09.2019 tarih itibari ile ilanen yayımlanmaya başlanılmıştır.  

   

  1. Yenimahalle Mahallesi, 4704 Sokak, No:4 (2107 ada 17 parsel)    

  2. Hafsa Sultan Mahallesi, 4818 Sokak, No:5/2 (2229 ada 7 parsel)         

   

  Metruk  ve kullanılmaz  halde olduğu tespit edilen yukarıdaki taşınmazlar  için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından  tehlike arz ettiği valilikçe  tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı  veya tamamının yıkılacak  derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit  edilen yapıların sahiplerinin  adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan  idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve  keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında  binada  ikamet amacıyla oturanlara  da ayrıca tahliye  için tebligat yapılır.(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip  30 günü geçmemek üzere ilgili  idarece belirlenen  süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye  veya valilikçe yapılır ve masrafı% 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakru hali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike  durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta  marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” gereği taşınmaz maliklerince gerekli işlemlerin yapılmaması halinde Belediyemizce taşınmazlar yıktırılıp yıkım masrafları %20 fazlasıyla ilgililerden tahsil ettirilecektir. Yunusemre Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı: 29779196-754-E.5387 Tarih: 12.09.2019 Dosya Numarası: 2019-45665

   

 • 13 EYLÜL
  66 Adet Taşınmaz Satış İhalesi

  Avdal, Bostanlar, Dazyurt, Durasıllı, Düzlen, Evronos, Gökçeler, Horozköy, İlyasçılar, Karaahmetli, Karahüseyinli, Müslih, Osmancalı, Ortaköy, Otmanlar, Örencik, Örselli, Pınarköy, Recepli, Sakallı, Sarıahmetli, Sarma, Seyitli, Süngüllü, Üçpınar ve Yağcılar  mahallelerinde bulunan 66 Adet Taşınmaz 27.09.2019 tarihinde satışa çıkarılacaktır.


 • 11 EYLÜL
  2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri
  2019 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri
 • 29 AĞUSTOS
  2019 Eylül Ayı Meclis Gündemi
  2019 Eylül Ayı Meclis Gündemi
 • 27 AĞUSTOS
  İmar Planı Askı İlanı

  Yunusemre Belediye Meclisinin 03.01.2019 tarih 03 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2019 tarih 281 sayılı kararı ile onaylanan Yunusemre İlçesi Mutlu Mahallesi muhtelif ada ve parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu


Soru ve Görüşleriniz