Satış İhaleleri için tıklayınız...

DUYURULAR

 • 03 EYLÜL
  2021 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi
  2021 Yılı Eylül Ayı Meclis Gündemi
 • 03 EYLÜL
  Muradiye Mahallesi 5603-5880 ve 5881 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

  Belediye Meclisimizin 01.06.2021 tarih 84 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.08.2021 tarih 2021/470 sayılı kararı ile Manisa İli, Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi, 5603-5880 ve 5881 parsellerde kayıtlı taşınmazlar için mevcut durumda 1.05 olan Emsal değerinin 2.00 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu onaylanmıştır.

  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Alanlar Yapım Yönetmeliğinin 20. ve 33. Maddeleri gereğince Yunusemre Belediyesi web sitesi ‘Duyurular’ kısmında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosuna 03.09.2021-02.10.2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya alınmıştır. 


 • 27 AĞUSTOS
  Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Yenimahalle Mahallesi 2102 Ada, 2103 Ada ve 2108 Ada 21 Numaralı Parselin 18.Madde İmar Uygulaması Askı İlanı
  Yunusemre İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 2102 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 10 nolu parselleri, 2103 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parselleri, 2108 Ada 21 nolu parseli ve yoldan ihdası kapsayan taşınmazların bulunduğu düzenleme sahasında 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre imar uygulaması neticesinde düzenlenen parselasyon planı ve tahsis cetveli, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 19. maddesine göre: 04/08/2021 tarih ve 2021/4911 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararına istinaden 27/08/2021 tarihinde Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz http://www.yunusemre.bel.tr  adresinde eş zamanlı olarak 1 ay(30gün)  süre ile askıya çıkarılmıştır.
 • 17 AĞUSTOS
  M.Fevzi Çakmak Mahallesi 522 parsel metruk yapı

  Metruk ve kullanılmaz halde olduğu tespit edilen taşınmazlar için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi’nde “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.

  Maliklerine ulaşılamayan aşağıdaki açık adresleri verilen taşınmazlar için tehlikenin giderilmesi veya Yapının tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tebliğin internet sayfamızda yayınlanmasına müteakip 30 günlük süre içerisinde ilgililerce gerekli işlemlerin yapılmaması halinde cezai işlem uygulanacak olup Belediyemizce ilana konu metruk yapılar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden yıktırılacaktır.

  1. M.Fevzi Çakmak Mahallesi, 522 parsel

 • 30 TEMMUZ
  2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi
  2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Gündemi

Soru ve Görüşleriniz