Satış İhaleleri için tıklayınız...

DUYURULAR

 • 25 OCAK
  Metruk Yapı Hk. (Yenimahalle Mahallesi 2242 Ada 10 Parsel)

  Metruk ve kullanılmaz halde olduğu tespit edilen taşınmazlar için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi’nde “(Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.

  Maliklerine ulaşılamayan aşağıdaki açık adresleri verilen taşınmazlar için tehlikenin giderilmesi veya Yapının tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Tebliğin internet sayfamızda yayınlanmasına müteakip 30 günlük süre içerisinde ilgililerce gerekli işlemlerin yapılmaması halinde cezai işlem uygulanacak olup Belediyemizce ilana konu metruk yapılar 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesine istinaden yıktırılacaktır.

  * Hafsa Sultan Mahallesi 4860 Sokak No:28 (Yenimahalle Mahallesi 2242 Ada 10 Parsel)

 • 24 OCAK
  Horozköy Mahallesi 1916 Ada 2-3 Parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

  Belediye Meclisimizin 07.12.2021 tarih 173 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.01.2022 tarih 26 sayılı kararı ile Yunusemre İlçesi, Horozköy Mahallesi, 1916 ada 2 ve 3 parsellerde kayıtlı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu onaylanmıştır. 

 • 24 OCAK
  Uncubozköy Mahallesi 2057 Ada 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

  Belediye Meclisimizin 07.12.2021 tarih 174 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.01.2022 tarih 27 sayılı kararı ile Yunusemre İlçesi, Uncubozköy Mahallesi, 2057 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu onaylanmıştır. 

 • 24 OCAK
  Uncubozköy Mahallesi 3472 Ada 6 Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

  Belediye Meclisimizin 07.12.2021 tarih 170 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11.01.2022 tarih 28 sayılı kararı ile Yunusemre İlçesi, Uncubozköy Mahallesi, 3472 ada 6 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu onaylanmıştır. 

 • 21 OCAK
  Plan Notlarının Revize Edilmesine Yönelik Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

  Belediye Meclisimizin 04.10.2021 tarih 143 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.12.2021 tarih 757 sayılı kararı ile 6360 sayılı Yasa kapsamında tüzel kişiliği değişen Manisa Belediyesinden Belediyemize devredilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu onaylanmıştır.

  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Alanlar Yapım Yönetmeliğinin 20. ve 33. Maddeleri gereğince Yunusemre Belediyesi web sitesi ‘Duyurular’ kısmında ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosuna 21.01.2022-21.02.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya alınmıştır.

   

Soru ve Görüşleriniz